Slovan není křesťan

Křesťané věří v boha, Slované věří Bohu.

Slovan je Pohan! Víra Slovanů pochází ze Slovansko-Árijských Véd, což je nejstarší duchovní a kulturní základ celé Indoevropské duchovní tradice. Tedy prazáklad veškerých evropských duchovních směrů, ale nejen těch. Toto učení je gnostické, tzn. že reflektuje skutečné proporce vztahu člověka k zákonům vesmíru, tedy k Bohu.

Umělé a dogmatické křesťanství nám bylo vnuceno násilnou manipulací podobně jako později fašismus, či komunismus. Existují historické záznamy o násilné kristianizaci našich zemí, ale nezveřejňují se.
Slovany nebylo možné poraziti silou, bylo tedy nutné je podrobit ideově.

Jak absurdně působí v tomto kontextu okázalé uctívání Cyrila a Metoděje, katů naší víry a kultury!

Byli to oni, kteří nám nejprve zničili naše rozvinuté mnohovýznamové písmo a poté vnutili primitivní, bezvýznamovou latinku – jediné starověké bezobrazné písmo.
Pravé významy mnoha slov byly pak navíc převráceny, aby se jazyk stal emočně nesrozumitelným. Mnohá slova, která dnes běžně používáme, nesou ve skutečnosti naprosto odlišné významy.
Historie, civilizace, demokracie, …
Jakou emoční reakci asi původně vyvolávalo slovo čaro-dějnice …?

 

Slovo „Pohan“ je nyní používáno v pejorativním významu, téměř jako nadávka. To ale nic nemění na tom, že jeho staroslověnský význam je: Ten, který jde po Naší cestě. Jaké cestě? Vlastní, nekopírované duchovní cestě moudrosti našich předků.

Pohané byli duchovně i kulturně mnohem vyspělejší, než křesťanští likvidátoři jejich kultury. Křesťané pak zneužívali jejich hlubokých znalostí k realizaci svých zištných mocenských cílů.


Tomáš Kočko

Věrozvěrstvo >>