JAZYK, PÍSMO

Je nestydatou lží tvrdit, že vzdělanost a písmo (tedy i spisovný jazyk) nám přinesli Cyril s Metodějem. Existují důkazy, že jsme měli písmo o stovky let dříve. Ve skutečnosti je slovanské písmo staré tisíce let! Slovanskými jazyky mluví dnes 315.000.000 lidí (všichni na jednom kontinentu) a původně byl náš jazyk jednotný!
Naše Staroslovienská Bukvice, jako mnohovýznamové obrazové písmo, je nástrojem poznání  a duchovního rozvoje. Je ucelenou filosofií, ve které jsou zakotveny zákony přírody i vesmíru.
Byzantskými intrikány „vytvořené“ písmo spočívalo v tom, že nejprve ze 49 bukvic 9 nejdůležitějších (těch, které zprostředkovávaly napojení na vyšší vedení) zlikvidovali. Pět odebrali a čtyři změnili.
Později přijatá latinka (jediné starověké „bezobrazné“ písmo) už je proti staroslověnské bukvici jen primitivním nástrojem prosté komunikace pro zotročený národ.

V dnešním zmanipulovaném jazyce je řada slov užívána v naprosto jiném významu, než jaký nesou ve skutečnosti.
Naše podvědomí vnímá skutečný význam slova, kdežto vědomí je nuceno se řídit tím falešným, naučeným. Tím vzniká mezi vědomím a podvědomím nedorozumění, člověk je dezorientován, ztrácí napojení na Boha, přestává být sám sebou a stává se ovladatelným. Už chápete, proč bylo tak důležité zbavit nás Staroslovienštiny?
Staroslovienská Bukvice je jazykem podvědomí a proto bylo nutné nás o ni připravit, abychom mohli být indoktrinováni falešnou křesťanskou ideologií.

Staroslovanská bukvice – úvod

Učební pomůcky Staroslověnská bukvice

Andrej Ivaško (Ukrajina) – Staroslovienský jazyk od základov – (úvod) proč a jak začít se studiem Starosl. Bukvice (titulky) – Vedy Televízia

ing. Vladimír Laubert – www.tartaria.sk

„Slované používali i písmo runové – Karunu. Podstatné na runách je to, že jsou identické se znaky prastaré kultury Vinca. Mnozí odborníci o tento „detail“ sice zavadí, ale nerozvádějí ho a neanalyzují. Nikdo nechce vkročit na půdu, kde by všechny staleté pravdy přestaly platit. A kde by se chtě nechtě musel změnit současný pohled na prastarý národ  a dokonce ho jakoby znovu objevit. Existence staroslovanských run se ignoruje.“

BUKVICA – Věra Ovečková
Staroslóvienská Boukøvíca – web

Zdroj: PRVNÍ PÍSMO BYLO SLOVANSKÉ
– mikan.cz
Slovenský originál: Hlavné správy. sk


Existuje i značně odlišný pohled … Prapůvodní SLOVANSKÝ JAZYK, jehož základy se nejlépe dochovaly v češtině a slovenštině.
Díky velké časové vzdálenosti mezi uvažovanými obdobími se obě pojetí přímo nevylučují.