Víra a věda

„Tam, kam dávno došla Duše, rozum ještě dlouho kluše …“
MUDr. Vladimír Vogeltanz

Pojem Víra nesl u starých Slovanů úplně jiný význam, než dnes.
Znamenal konzistentní soubor vědění pocházející od našich předků a ze Slovansko-Árijských Véd. Byla to kompletní a vysoce funkční životní filosofie zakódovaná v jejich obrazovém písmu, ve Staroslověnské Bukvici. Kdo žil touto Vírou, nemohl být poražen někým, kdo Víru neměl nebo věřil v dogmata.
Víru bylo proto nutné vzít Slovanům jako první, aby mohli být následně poraženi a zotročeni dle biblického projektu. Ochotně se toho ujali Cyril a Metoděj …

Dnes se slovem víra nejběžněji rozumí lenost vlastního mozku – slepá důvěra v dogmata, instituce nebo nauky, jako plné podřízení svého rozumu a vůle „Bohu“, patřícímu ke konkrétní církvi nebo náboženství.

Existují dva základní způsoby poznávání reality (Světa, Vesmíru)

Einstein se svou vědeckou i životní partnerkou, skrytou spoluautorkou jeho vědeckých prací, Srbkou Milevou Marićovou

KALEIDOSKOPICKÝ – biblický, materialistický, uměle zavedený, umožňující manipulaci s člověkem. Poskytuje pestrou směsici vzájemně nepropojených informací (střípků) vytržených z celkového kontextu. Takto i velmi hluboce vzdělaný člověk je v chápání principů fungování Vesmíru zmatený a tím náchylný k ovládání Systémem. To je „náš“ západní vzdělávací systém.
Příkladem budiš schizofrenie materialistického vědce věřícího v židokřesťanského Krista,
např. J. Grygar (klub skeptiků Sisyfos). Tím, samozřejmě, není dotčena gnostická víra v universálního Boha „bez církevní příslušnosti“, např. doc. Ing. Miloslav Král, CSc. nebo Albert Einstein.

A náš tradiční, MOZAIKOVÝ, obsahuje celkový obraz Světa (Vesmíru) a umožňuje doplňovat chybějící informace dle celkového kontextu, jako chybějící díly mozaiky. Směřuje k celkovému pochopení principů fungování Universa, orientaci a sebeuvědomění člověka. A to je ta naše slovanská Víra …

Slované jsou v chápání nadřazenosti duchovního principu geneticky zvýhodněni, duchovní základ hmotných jevů byl jasný i vědci srbského původu Nikolovi Teslovi:
„Teslovo chápání vesmíru, jeho kosmologie, je založena na spirituálním pohledu na život. Ve starých posvátných spisech – Védách nalezl duchovní terminologii, kterou uplatnil při popisu toho, co nalézal v materiálním světě.“ Toby Grotz
Ztracená tajemství N.Tesly (čas 40:18)

Alternativní energie