KARNISMUS k odpojení Svědomí

Termín „vegan“ vznikl v naší nemocné, nemravné společnosti,
jako pojmenování pro korektně se chovajícího člověka. Pro soucitnou Bytost, která na základě vlastní CTI a SVĚDOMÍ zbytečně nečiní bolest ani příkoří Bytostem jiným. Přesto je materialistickým mainstreamem veganství vysmíváno, jako úchylka útlocitných extrémistů. Téměř jako sekta.
Pokrok ale nezastavíš a tak vznikl i termín „karnista“, což je pravý opak vegana.

Karnista je člověk, který bez jakékoli sebereflexe pojídá jiné Bytosti, aniž by se zajímal o vliv svého počínání na jejich životy. Nezajímají ho důsledky, které má jeho činnost na duchovní ani hmotnou podobu Světa. Nepřipouští si žádné negativní vlivy svého konání na duchovní klima, mravnost, ekologii ani inkarnační cyklus.
Karnismus je počínání krajně bezcitné, kdy člověk, je během svého života objednatelem vražd tisíců jiných bytostí, aniž by se zabýval tím, má-li na něco podobného jakékoli právo. Systém tak dokonale oddělil vykonavatele vražd od jejich zadavatelů, že díky tomuto odcizení nevzniká milionům lhostejných konzumentů ani náznak pocitu viny za tak obrovské množství JEJICH PŘÍMÝCH nevinných obětí.
To, co jíte, navíc není prezentováno jako zvíře –
zabitá cítící bytost, ale jako jakási anonymní hmota, MASO – jedna z druhů potravin.

Západní společnost je, dle Biblického konceptu, záměrně naladěna pro trvalé vytváření co největší míry utrpení. Touto těžkou, nízkovibrační energií se sytí temné síly, kterým se klaní všechna Abrahámovská i jiná západní náboženství.
Dříve se tak dělo prostředictvím zvířecích i lidských obětí při náboženských rituálech.
Od té doby jsme ale dosáhli obrovského „pokroku“, kdy jednotlivé vraždy obětovaných nešťastníků nahradily ve společnosti miliony lidských obětí válek a v řadách zvířat koncentráky velkochovů a tisíce masových jatek, která popravují zcela nepřetržitě.

Horší situaci si už téměř nelze ani představit. Systémem manipulace společnosti je karnismus bezvýhradně podporován, jako třeba konzumní materialismus nebo nepokrytá propagace alkoholismu. Téměř nikdo ze samotných karnistů si však neuvědomuje, že:

Pokud bude lidstvo samo podrobovat genocidě a utrpení ostatní tvory, ani ono samo si nezaslouží, aby žilo šťastně, v míru, bez válek a utrpení.

V různých dějiných obdobích měla různá etnika ke karnismu různý vztah. Maso zabitých zvířat bylo často jediným způsobem zachování rodu. I dnes nelze obviňovat tradičně žijící eskymáky z bezohlednosti k jiným tvorům, protože v jejich podmínkách je pojídání masa nevyhnutné. Jedná se ale o záležitost inuitů, kteří obývají oblasti pokryté věčným ledem a sněham. Oni si zvířata pro vlastní obživu sami čestně loví. Tváří v tvář, s úctou a poděkováním za to, že jim svou smrtí umožní žít.
I jiné přírodní národy a indiáni projevují ulovenému zvířeti lítost, úctu a vděčnost a nikdy nezabijí víc tvorů než je k přežití nezbytně nutné. Uvědomují si neustále, že bez jejich obětí by jejich kultura vyhynula.

Jistě ale ne ta naše. Naopak, západní civilizace míří do záhuby stále větší konzumací, plýtváním a obrovskými velkochovy, které spasou veškerou úrodu dovezenou ze „třetích“ zemí, kde by tato rostlinná strava nasytila jejich hladovějící obyvatele.
Uhlíková stopa chovu hospodářských zvířat (metan) je horší, než zamoření, které produkuje světový průmysl i doprava dohromady. Známé vědecké studie nezveřejní Greenpeace ani jiné ekologické organizace. Žijeme totiž v karnismu.

Co by se stalo, kdyby početně významná část společnosti začala přecházet na rostlinnou stravu? Celkové duchovní klima společnosti by to muselo významně změnit směrem k ústupu od materialismu a k důrazu na význam duchovních hodnot a hledání smyslu života v duchovním vývoji každého jedince. Zmizela by nepřiměřená agresivita a násilí. Zafungovala by ČEST a SVĚDOMÍ, jako Boží složka v každém z nás. Lidé by byli šťastnější a méně manipulovatelní, od určité hranice by změny ve společnosti zafungovaly jako lavina. Časem by skončily i války, neměl by v nich kdo bojovat.
Podporou pojídání masa je populace manipulována ke stagnaci duchovního vývoje a rozkvětu konzumního materialismu.

Zdá se, že jedinec nemá mnoho příležitostí, jak ovlivnit světové dění, politiku, společnost. Vegetariánství a veganství je jedním z nejjednodušších a současně velmi účinných způsobů, jak převzít svoji OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST za chod Světa a vlastním vkladem zlepšit kolektivní vědomí lidstva.

V našem prostředí, právě tady a teď, existuje jediná správná volba.

Soucit!

Nelze předpokládat, že se hned zítra polovina karnistů změní ve vegany

TY ale můžeš!

FILM

MASOKR – Přijetí minulosti – komediální fikce popisuje proměnu masožravé společnosti k veganství do r. 2067

          
Slovanská VÝŽIVA
                            Popravy HALAL a KOŠER